סקירת שנת 2022 בענף התכנון

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, 
"הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.   
עלון מספר 19 המפורסם בחודש פברואר 2023 מכיל מידע ענפי שמעניין כל אחד ואחת מכם.
מדי רבעון אנו עורכים את "מדד הענף". המדד משקף את התמורות החלות בענף התכנון. 
רצ"ב סיכום שנת 2022.
המדד הראשון פורסם ברבעון האחרון של שנת 2016 והוא "נקודת האפס" שלנו. הנתונים נאספו מתוך מדגם מייצג ממשרדי התכנון בישראל. המדד הוא שיעור השינוי בנתונים המצרפיים של כלל המשרדים במדגם לעומת מדד הבסיס (12/2016). נבחנו חמישה קריטריונים – סך הכנסות לרבעון, חשבונות שהוגשו, עובדים מועסקים ,חוזים חדשים וצבר חוזים. 

מדד הכנסות 

בתחום המבנים- ההכנסות בשנת 2022 הן הגבוהות ביותר מתחילת תקופת המדידה. ההכנסות המצטברות בשנת 2022 גבוהות בכ- 17% מהשנים 2020-2021.
בתחום התשתיות- רמת ההכנסה בשנת 2022 גבוהה בכ- 4.5% מאשתקד. ההכנסות של השנה גבוהות יותר משנים קודמות מלבד שנת 2020 שהייתה שנת קורונה והממשלה קידמה תשלומים.
מדד חשבונות שהוגשו
בתחום המבנים- כפי שראינו לאורך השנה, שנת 2022 מהווה שנת שיא בקצב הוצאת החשבונות. החשבונות שהוגשו בשנת 2022 גבוהים בכ- 24% מהחשבונות שהוגשו בשנת 2021.
בתחום התשתיות- בשנת 2022 ניתן לראות עלייה מתונה בהשוואה לשנת 2021. קצב החשבונות בשנים האחרונות יציב מלבד שנת 2020 שהייתה שנת שיא בענף.
מדד כניסת חוזים חדשים
בתחום המבנים- קצב חתימת החוזים השנה היה גבוה במיוחד. כניסת העבודות בתחום המבנים גבוהה בכ- 37% מזו בשנת 2021! 
בתחום התשתיות- סכום החוזים שנחתמו בשנת 2022 גבוה בכ- 12% מהסכום שנחתם בשנת 2021 והגבוה ביותר מאז תחילת תקופת המדידה.
צבר חוזים
בתחום המבנים- בעקבות קצב חתימת החוזים הגבוה מאוד, נרשמה קפיצה נוספת ביתרות החוזים והם הגיעו לרמת שיא. היקף יתרות החוזים בענף יותר מהוכפל בחמש שנים.
בתחום התשתיות- ברבעון האחרון של שנת 2022 נרשם גידול של כ- 3% בהשוואה לרבעון הקודם לו. ברמה הרב שנתית אנו רואים המשך עלייה במדד.
עובדים מועסקים
בתחום המבנים- כמות העובדים ממשיכה לטפס בהשוואה לשנים קודמות. ברבעון האחרון של 2022 נרשם גידול של 4.6% בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של כ- 17% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.
בתחום התשתיות- לא נראה שינוי במהלך שנת 2022 ואף קיימת ירידה של כ- 2% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, שנובע מפרישת עובדים ותיקים מהענף.
לסיכום
שנת 2022 הייתה שנה בה גם בתחום המבנים וגם בתחום התשתיות ההכנסות במזומן והחשבונות היו גבוהים מאוד. בתחום המבנים המספרים הם הגבוהים ביותר שנמדדו. בתחום התשתיות המספרים גבוהים יותר מכל השנים מלבד שנת 2020.
שנת 2022 התאפיינה בקצב גבוה מאוד של כניסת עבודות ויתרות החוזים הגיעו למדדי שיא. למרות הגידול בכמות העובדים בתחום המבנים, הפער בין כמות העבודה לכמות העובדים הלך וצמח. בתחום התשתיות המצב חמור אף יותר כאשר כמות העובדים לא גדלה בעקבות נשירה טבעית מהענף וחוסר יכולת להגביר את קצב הגיוס.